Mgr. Diana Bultmanová

 • Vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislava
 • Špecializovaná skúška z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii
 • Krátkodobé kurzy zamerané psychoterapeuticky alebo psychodiagnosticky (Rorschachova metóda, Blochov viacdimenzionálny kreslený test, Autogénny tréning, Jacobsonova postupná svalová relaxácia,…)
 • Výcvik v metóde Biofeedbacku a Neurofeedbacku 2010-2011 (ABC Inštitút Liptovský Mikuláš
 • Kurz Liečby pomocou EEG spätnej väzby pomocou neurofeedbacku u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti (ABC Inštitút, Liptovský Mikuláš)
 • Psychoterapeutické a psychodiagnostické skúsenosti vďaka práci v Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie
 • Pôsobenie ako klinický psychológ a psychoterapeut na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave
 • Súdno – znalecká činnosť v odbore klinická psychológia dospelých ukončená (2008 – 2013)
 • od 2008 doteraz súkromná psychologická prax

Registrovaný člen Slovenskej komory psychológov, licencia odborného garanta pre spoločnosť BLUMENTAL s.r.o. v odbore klinická psychológia a certifikovaných pracovných činnostiach dopravná psychológia a psychoterapia.

Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenska.


Mgr. Lenka Šajtlavová

VZDELANIE

 • 2008 – 2012 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska Fakulta, Ústav psychológie, Katedra klinickej psychológie, špecializačné štúdium v odbore klinická  psychológia.
 • 2009 – Kurz autogénneho tréningu I., Trenčín
 • 2009 – 2010 – Základný kurz Rorschachovej metóde, Bratislava
 • 2010 – 2011 – Výcvikový kurz Biofeedback a Neurofeedback, Liptovský Mikuláš
 • 2011 – Kurz hypnózy a autohypnózy, Bratislava
 • 2010 – 2014 – Výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, ABC Inštitút, Liptovský  Mikuláš, ukončený skúškou v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (r. 2016).
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
 • 2008 – 2018- Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie, klinický psychológ
 • 2009 – súčasnosť – Blumental s.r.o., Psychologická ambulancia, Hlohovec, klinický psychológ, psychoterapeut, Neurofeedback tréner
 • 2016 – súčasnosť – Al_mente, Ambulancia klinickej psychológie, Trnava, klinický psychológ, psychoterapeut


Mgr. Daniela Bosáková

Kontakt: 0908/411 219
e-mail: danielabosakova@gmail.com

Venujem sa klientom v kontexte poradenstva, biofeedback terapie a odborného poradenstva pre vodičov.

 • Vysokoškolské štúdium psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (Mgr.)
 • Adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ.
 • Poradenské, intervenčné a diagnostické skúsenosti s deťmi, adolescentmi a ich rodičmi v kontexte práce školského psychológa.
 • Vzdelávací kurz biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde.
 • Aktualizačné vzdelávanie – tréning Nenásilnej komunikácie.

Mgr. Peter Hubinák

Kontakt: 0905705047
e-mail: hubinak.peter@gmail.com

Vzdelanie
1986 – 1990 Stredná hotelová škola Piešťany

2011 – 2016 FF Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, jednoodborová psychológia

2018 – SZU Bratislava, ŠŠ Klinická psychológia

2018 – Certifikovaný psychoterapeutický výcvik KIP /psychoterapie pod superviziou/

2019 EEG Biofeedback Certifikovaný kurz, EEGINSTITUT Praha

Doplnkové vzdelanie

Poradenstvo v kontexte učenia C. Rogersa, Inštitút psychoterapeutických štúdií, 1 r. kurz,

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami IOR, Kurz MMPI 2, Kurz Test kresby postavy, Kurz Test kresby stromu, Kroměřížský kurz hypnózy I, ROR /koniec v maj 2020/

Pracovné skúsenosti
1990 – 1997 Rakúsko, práca v gastronómii, Danube Casino, Bratislava,

1997 – 1999 SFC s. r. o., zamestnanec

1999 – 3 STAR spol. s r.o., majiteľ

2017 – 2018 Stredná odborná škola technická Piešťany, školský psychológ

2018 – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, psychológ

2019 – Ambulancia klinickej psychológie Blumentál s.r.o. Hlohovec